Цели

Цели

article 2

Конкретни цели на организацијата

• Да ја охрабрува и потпомага младината од сите колективитети и заедници во земјата, Балканот и интернационално во заедничкото работење на јакнењето на човечките права, демократијата, меѓу-етничкото разбирање и толераниција, преку-граничната соработка и сите други начини на соработка помеѓу младите.

• Да ја охрабрува и потпомага младината од сите колективитети и заедници во земјата, Балканот и интернационално во заедничкото работење на јакнењето на човечките права, демократијата, меѓу-етничкото разбирање и толераниција, преку-граничната соработка и сите други начини на соработка помеѓу младите.
• Да ја охрабри младината од сите земји да учи и работи заедно користејќи ги телекомуникациите и технологијата, да го зајакне светскиот мир и да заземе активно место во решавањето на глобалните проблеми кои го засегаат светот.
• Да се развиваат пријателски односи меѓу младината од сите народи базирани на принципот на еднакви права и самоопределување на луѓето.
• Да се работи самостојно и соработува со други организации и институции на подобрувањето на животот на припадниците на маргинализираните групи и хендикепираните лица, во државата и надвор од неа.
• Да ги унапредуваат и поттикнуваат човековите права и основните слободи за сите без оглед на пол, раса, јазик, култура и религија.
• Да се помага на жртвите на домашното насилство и поддржи нивното вклучување во заедницата.
• Да се охрабрува и помага воспоставувањето на мостот меѓу образованието и заедницата, со акцент на вклучување на сите заинтересирани страни во образовниот процес.
• Да се помага во вклучувањето на маргинилизираните групи во образованието и он-лине проектната работа.
• Да помогне во идентификацијата и споделувањето на различните, но комплементарни искуства од образовните, академски и други национални организации со поддржување на образовната инфраструктура и традициите низ светот.
• Да се споделуваат образовни и други ресурси со висок квалитет достапни во различните ИМОР центри.
• Да се обезбеди глобална инфраструктура за образовна мрежа отворена за сите чиј концепт базира на акција.
• Да се споделува телекомуникациска технологија, образовни методи и други ресурси со младински организации, училишта или индивидуи кои сакаат да ги постигнат ИМОР целите.
• Да потпомогнат во воспоставувањето на програми за обука и поддршка во секој глобален центар.
• Да се прошири мрежата на финансиската и операционата поддршка на ИМОР центрите низ светот.
• Да се работи со организации кои опфаќаат повеќе програми, академски тела и универзитети и невладини организации и влади за да се воспостави глобална заедница на засегнати организации и граѓани со изразена цел на поддржување на младината во светот во развивање и имплементација на образовни и хуманитарни проекти, посебно проекти кои се наменети за добробит на човештвото и благосостојбата на планетата на која живееме.
• Да се развие и одржува високо квалитетна образовна иновација.
• Да се поттикнува интегрирање на компјутерската и комуникационата техника во секојдневниот образовен процес.
• Да се помага во овозможувањето на пристап до Интернет на маргинализираните групи и хендикепираните лица.

 

 

Прирачник

  прирачник за граѓанско општество

Материјали

ИМОР нуди материјалите/ресурси подготвени од страна на ИМОР и iEARN кои можат да се користат за стручно и професионално усовршување и развој со означување на сопственоста.
За да пристапите до материјалите треба да се најавите/регистрирате.

Обуки

ИМОР и неговите членови нудат обука, поддршка и експертиза во низа области.
Обуките се наменети за ученици, млади и возрасни слушатели.
Информирајте се повеќе за областите за кои ИМОР нуди обуки поврзувајќи се на следниот линк.

Услуги

Здружението Интерактивна мрежа за образование и ресурси ИМОР нуди голема лепеза услуги во сферата на компјутерските, комуникационите технологии и мултимедијата, проектно базирано учење, формалното и неформалното образование, стручниот и професионален развој, раководењето со човечките ресурси, управуањето со организациите, менаџирањето со проекти, истражувања, консултантски услуги и инженеринг.