Мрежа на ИМОР


ИМОР
членува во домашни и меѓународни формални мрежи како автономна и рамноправна членка:

 

Исто така, ИМОР членува во домашни и меѓународни неформални мрежи како автономна и рамноправна членка: