Проекти реализирани во соработка

Проекти реализирани во соработка

Проекти реализирани во соработка со други граѓански организации

 • Боите на виножитото во Битола светат врз тебе
 • Global Teenager Project
 • Граѓански договор
 • Youth Have a Say against Terrorism
 • Transfrontier Cooperation in The Prespa/Ohrid Region in the NGO Sector
 • Building Bridges over Borders by using ICT and Project Based Learning
 • Balkan South Network
 • GEMS (Global Educational Model School)
 • Моќта е во народот
 • Еј, излези и гласај, важно е!
 • School Connectivity Project
 • Balkan in out Eyes
 • Teenager Beliefs
 • Лековити растенија
 • KVCO (Kids Video Collaborate On-line)
 • Интернационална мрежа за образование и ресурси

 

Проекти реализирани во соработка со владини организации

 • Организациска трансформација на општината по мерка на граѓаните (Акционен план на општина Битола)
 • Transfrontier Cooperation in The Prespa/Ohrid Region in the NGO Sector
 • Large Socio-Economic Development Project (Component: Regional Development Plan)
 • Youth Have a Say against Terrorism
 • Building Bridges over Borders by using ICT and Project Based Learning
 • School Connectivity Project

 

Проекти реализирани во соработка со организации и институции, во приватниот и јавниот сектор

 • GEMS (Global Educational Model School)
 • Моќта е во народот
 • Еј, излези и гласај, важно е!

Alternative flash content

Requirements

Прирачник

  прирачник за граѓанско општество

Материјали

ИМОР нуди материјалите/ресурси подготвени од страна на ИМОР и iEARN кои можат да се користат за стручно и професионално усовршување и развој со означување на сопственоста.
За да пристапите до материјалите треба да се најавите/регистрирате.

Обуки

ИМОР и неговите членови нудат обука, поддршка и експертиза во низа области.
Обуките се наменети за ученици, млади и возрасни слушатели.
Информирајте се повеќе за областите за кои ИМОР нуди обуки поврзувајќи се на следниот линк.

Услуги

Здружението Интерактивна мрежа за образование и ресурси ИМОР нуди голема лепеза услуги во сферата на компјутерските, комуникационите технологии и мултимедијата, проектно базирано учење, формалното и неформалното образование, стручниот и професионален развој, раководењето со човечките ресурси, управуањето со организациите, менаџирањето со проекти, истражувања, консултантски услуги и инженеринг.