ИКТ активности базирани на соработка

За да се оствари сеопфатната цел на проектот и за младите да бидат поблиски и заедно, да се поттикне пријателството меѓу нив, ќе се применат онлајн комуникациони алатки и концептот за Проекто Базирано Учење со посредство на платформата PBWORKS - (http://safeyouthnet.pbworks.com).
Теми кои ќе бидат опфатени во оваа рамка се следните:

EN  |  Mk  |  Al 


Logo UNESCO & Logo IFAP

Овој проект се имплементира со финансиска поддршка на УНЕСКО во рамките на неговата Меѓувладина Програма Информации за Сите.