Arsyetimi

Interneti është shndërruar në vegël për komunikim dhe ndërlidhje me një rëndësi të madhe për shekullin XXI. Fakti që disa miliard njerëz e shfrytëzojnë Internetin mund të llogaritet që Interneti paraqet fenomen i cili ka dimensionet e revolucionit.

read more

Data të rëndësishme

1. 25 nëntor 2013 (e hënë): Fillimi i aktiviteteve online me ndërmjetësimin e platformës pbworks.
2. 25 nëntor 2013 (e hënë): Shpallja e konkursit për shpërblimin në kuadër të projektit: www.imor.org.mk/programmes/SafeNet
3. 11 dhjetor 2013 (e mërkurë): Fillimi i punës së Komisionit për ndarjen e shpërblimeve për pjesëmarrësit.
4. 25 dhjetor 2013 (e mërkurë: Shpallja e rezultateve të konkursit.
5. 27 dhjetor 2013 (e premte): Ndarja e shpërblimeve për punimet fituese.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit

Ky projekt ka për qëllim që të kontribuojë në krijimin e Internet mjedisit të mbrojtur dhe të sigurt për të rinjtë nga R e Maqedonisë, sidomos për grupet e pamundura dhe të ndjeshme, me qëllim të mënjanimit të barrierave dhe nxitjen e mundësive të barabarta me ndërmjetësimin e aktiviteteve të TIK-ut të bazuara në bashkëpunim.

read more

TIK aktivitetet të bazuara në bashkëpunim

Që të realizohet qëllimi i përgjithshëm i projektit dhe që të rinjtë të jenë sa më afër dhe së bashku, të nxitet shoqërimi midis tyre, do të zbatohen veglat për komunikim online dhe koncepti për projektin Të mësuarit e bazuar me ndërmjetësim të platformës (http://safeyouthnet.pbworks.com).

read more

EN  |  MAQ  |  SHQ 


Logo UNESCO & Logo IFAP

Ky projekt implementohet me mbështetjen financiare të UNESKO-s, në kuadër të Programit Ndërqeveritar - Informata për të gjithë.