Цели на проектот

Сеопфатна цел на проектот

Овој проект има за цел да придонесе во создавање безбедна и сигурна Интернет околина за младите од Македонија, особено за оневозможените и ранливи групи, со цел да се отстранат бариерите и поттикнат еднаквите можности со посредство на ИКТ активности базирани на соработка.

Специфични цели

EN  |  Mk  |  Al 


Logo UNESCO & Logo IFAP

Овој проект се имплементира со финансиска поддршка на УНЕСКО во рамките на неговата Меѓувладина Програма Информации за Сите.