ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ
ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ
ഀ ഀ

ഀ ഀ

ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ
ഀ ഀ

Млади, е - дукација, граѓанско општествоഀ


Граѓанското образование во Република Македонија веќе подолго време се ഀ промовира од страна на граѓанскиот сектор, а е вклучено и во наставните програми ഀ на формалното образование. Во проектот "Млади, е-дукација, граѓанско општество" со ഀ методите на учење преку интернет на интересен и активен начин се проучува граѓанкото ഀ и демократското општество и неговите институции. Во проектот се користат педагошките пристапи ഀ за учење на далечина, како што се колаборативно учење, активно учење и учење во група. Во текот на работата на проектот учениците ќеഀ земат учество во форумски дискусии и интернет конференции. ഀ
ഀ Овој web базиран пристап на учење овозможува децентрализација на знаењето, лесен пристап до информациите и надминување на ഀ просторната одалеченост меѓу учесниците во проектот. Проучувајќи ги темите на граѓанското општество учениците ќе гиഀ развиваат вештините за користење на интернет во процесот на учење. ഀ
ഀ Во проектот учествуваат ученици од Берово, Делчево, Тетово, Битола, Македонски брод и Скопје.

ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ
Поддршка & Активности ഀ
ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ ഀ


ഀ Проектот "Млади, е - дукација, граѓанско општество" е подржан од фондацијата
ഀ " е - Македонија" - Skopje
во рамките на активностите за развој на информатичката технологија во ഀ процесот на учење.


2005
ഀ Европска година на граѓанството низ образованието


ഀ Проектот го спроведува Здружението на граѓани "Интерактивна мрежа за образование и ресурси" ИМОР
www.imor.org.mk

Во текот на месец април и почетокот на месец мај 2005 година во ഀ училиштата кои земаат учество во проектот одржани се обуки на следните теми:ഀ

  • Чекори во проектната работа
  • Работа на форум на интернет
  • Интернет конференции
  • Напатствија за истражување во полето граѓанското општество
02.09.2005 год. учениците го интервјуираа Потпаролот на Владата на Република Македонија, Сашо Чолаковски

10.09 2005 год. учениците направија интервју со Пратеничката на Собранието на Република Македонија, Благоридна Мингова Крепиева

27.09 2005 год. учениците направија интервју со Советникот во Кабинетот на Претседателот,Игор Ивановски
ഀ ഀ

13.10.2005 год. учениците ја интервјуираа Пратеничката на Собранието,Славица Грковска

26.10.2005 год. учениците ја интервјуираа Тања Томиќ Генерален секретар на СДММ

08.11.2005 год. учениците ги интервјуираа Советниците на Соетот на општина „Аеродром“

18.10.2005 год учениците ја интервјуираа Пратеничката на Собранието на Р.М. Каролина Ристова Астеруд

18.10.2005 год учениците го интервјуираа Државниот Советникот за конзуларни прашања во МНР
ഀ ഀ ഀ