Идеали за надворешниот изглед

Учениците ги идентификуваат карактеристиките кои го сочинуваат надворешен изглед на идеалите и го разгледуваат концептот расчленето. Како идеалите се промениле? Од каде доаѓаат? Каков притисок прават тие на нас? Кои квалитети треба да ги промовираме?

Во оваа работилница учениците ќе:

  • го разберат концептот на идеален изглед
  • го препознавааат притисокот предизвикан од настојувањето да се достигне тој идеал
  • развивајат стратегии за оспорување на идеалниот изглед, отпорност на притисокот и градење на доверба во сопствениот изглед

Во работилницата ќе се користат кратки видеа за поддршка на темите на дискусија и за да се предизвика понатамошна дебата за значењето на самодоверба и доверба во надворешниот изглед.