Спротивстави се на споредбите

Учениците согледуваат дека фокусирањето на изгледот често води до бескорисни споредувања. Наместо да проценуваат дека физичките карактеристики на другите луѓе се подобри од нивните, кои други позитивни споредувања може да прифатат? Во оваа работилница учениците ќе:

  • разберат дека споредувањето на изгледот на поединци и медиумските слики е автоматско и дел од човековата природа
  • идентификуваат начини на кои процесот на споредување на изгледот често има негативни последици за нив и нивните пријатели
  • развијат нови начини како да се одговори во ситуации на споредување кои имаат позитивни резултати за нив и луѓето околу нив.

Во работилницата ќе се користи кратко видео и илустрации за поддршка на темите на дискусија и за да се предизвика понатамошна дебата за негативни последици од споредување на надворешниот изгледот.