Во еднодневните работилници организирани во основните училишта на територијата на Општина Карпош, преку користење на видео материјали, илустрации и работни листови учениците на интерактивен и забавен начин ќе се едуцираат на следните теми:

Едукативни работилници
ООУ „Братство“ — Општина Карпош

 

Едукативни работилници
ООУ „Аврам Писевски“ — Општина Карпош

 

Едукативни работилници
ООУ „Лазо Трповски“ — Општина Карпош

 

Едукативни работилници
ООУ „Димо Хаџи Димов“ — Општина Карпош

 

Едукативни работилници
ООУ „Вера Цири Вири“ — Општина Карпош

 

Едукативни работилници
ООУ „Владо Тасевски“ — Општина Карпош

 

Едукативни работилници
ООУ „Војдан Чернодрински“ — Општина Карпош

 

Едукативни работилници
ООУ „Јан Амос Коменски“ — Општина Карпош

 

Едукативни работилници
ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“ — Општина Карпош

 

Едукативни работилници
ООУ „Петар Поп Арсов“ — Општина Карпош