Реинтегрирање

Поттикнување на одржливо реинтегрирање во Албанија...

Име на проектот: Поттикнување на одржливо реинтегрирање во Албанија, провинцијата Косово и Македонија со ангажирање на капацитетите на локаните НВОи за обеабедување на услуги на повратниците

Целна група: Сите возрасти
Активности:
• Истражување на пазарот на труд за можности за вработување на повратниците;
• Истражување на пазарот на труд за можности за само-вработување на повратниците;
• Организирање на нивно оспособување за извршување на работата;
• Организирање на набавка на опрема и средства за вршење на работата;
• Организирање на почетокот на нивното работење;
• Обезбедување на клиенти за нивната работа;
• Обезбедување на поддршка на децата на повратниците во процесот на едукација и интеграција во општеството.
Партнери во проектот: ИОМ Македонија, 4 НВОи од Македонија.
Локација: Различни градови низ Македонија
Период: април 2004 - октомври 2005

Alternative flash content

Requirements

Прирачник

  прирачник за граѓанско општество

Материјали

ИМОР нуди материјалите/ресурси подготвени од страна на ИМОР и iEARN кои можат да се користат за стручно и професионално усовршување и развој со означување на сопственоста.
За да пристапите до материјалите треба да се најавите/регистрирате.

Обуки

ИМОР и неговите членови нудат обука, поддршка и експертиза во низа области.
Обуките се наменети за ученици, млади и возрасни слушатели.
Информирајте се повеќе за областите за кои ИМОР нуди обуки поврзувајќи се на следниот линк.

Услуги

Здружението Интерактивна мрежа за образование и ресурси ИМОР нуди голема лепеза услуги во сферата на компјутерските, комуникационите технологии и мултимедијата, проектно базирано учење, формалното и неформалното образование, стручниот и професионален развој, раководењето со човечките ресурси, управуањето со организациите, менаџирањето со проекти, истражувања, консултантски услуги и инженеринг.